48. To thank God for the house

P. Antonio Gutiérrez FM