45. To thank God for the spiritual family

P. Antonio Gutiérrez FM