32. To thank the Holy Spirit for his existence

P. Antonio Gutiérrez FM